2021 SGN Konkurs fotograficzny-regulamin - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

2021 SGN Konkurs fotograficzny-regulamin

Projekty
Konkurs fotograficzny
  CHROŃMY CIEMNE NIEBO!
  
   
  
  


Regulamin konkursu fotograficznego
CHROŃMY CIEMNE NIEBO!


§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” w Rzeszowie.
2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi:
CHROŃMY CIEMNE NIEBO, zwany dalej „Konkursem”.
3. Konkurs organizowany jest ramach realizacji projektu pn. „Strażnicy ciemnego nieba”. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest uchwycenie na fotografii problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem na obszarze województwa podkarpackiego oraz piękna ciemnego nieba.

§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego.
2. W Konkursie zostały ustalone dwie grupy uczestników:
a. pierwsza grupa uczestników – osoby poniżej 18 roku życia
b. druga grupa uczestników – 18 lat i powyżej
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody jej przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie (Załącznik nr 2 Regulaminu).
5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia oraz osoby związane z projektem.

§ 4. Zasady konkursu
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio  zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane.
2. Tematyka fotografii zgłaszanych do konkursu powinna zwracać uwagę społeczeństwa na problemem jakim staje się zanieczyszczenie sztucznym światłem, zwracać uwagę na znaczenie ochrony nocnego środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem oraz na znaczenie pięknego ciemnego nieba.
Zanieczyszczenie środowiska nocnego światłem negatywnie wpływa na biorytmy roślin, zwierząt i ludzi a marnowanie energii na niepotrzebne oświetlenie przyczynia się do zmian klimatycznych.

Przykładowa tematyka zdjęć to:
 • -zdjęcia obiektów nieprawidłowo oświetlonych – dróg, zabytków, obiektów publicznych i prywatnych;
 • -zdjęcia ciemnego nieba z łunami świetlnymi na horyzoncie;
 • -zdjęcia pokazujące dobre oświetlenie jako przykład do naśladowania oraz piękno nocnego nieba.

3. Dopuszczalne jest łączenie zdjęć tego samego miejsca/obiektu – w postaci panoramy, all-sky, VR, fotomontaże kilku zdjęć (np. przedstawiające obiekt z oświetleniem i po jego wygaszeniu) itp.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. W przypadku zgłoszenia do konkursu większej liczby zdjęć, przyjęte zostaną pierwsze trzy.
5. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie JPG, rozdzielczość zdjęcia  min 2000 px krótszy bok.
6. Każde zdjęcie powinno mieć tytuł, krótki opis tego co przedstawia oraz oznaczone miejsce wykonania (współrzędne geograficzne z podaniem standardu, nazwę miejscowości/obiektu, link do mapki z zaznaczeniem tego miejsca lub podobne), jak podano w Załączniku nr 1.
7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które:
 
 • naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
 • naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawierają treści powszechnie uznane za społecznie      niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie      zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do      nienawiści i przemocy),
 • zawierają wizerunki obiektów, będących znakami      zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym,
 • zawierają treści o      charakterze komercyjnym (reklamy), o ile nie jest to uzasadnione      tematyką konkursu,
 • nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub      podstawowych wymagań artystycznych,
 • naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie      Konkursu.
8. Za dopuszczenie pracy do konkursu odpowiada koordynator projektu.
9. Autor, którego praca została odrzucona  ma prawo do ponownego przesłania kolejnej pracy, tak aby całkowita liczba przyjętych prac nie przekroczyła trzech.
10. Zdjęcia, wraz z wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 Regulaminu) oraz, w przypadku pierwszej grupy wiekowej (poniżej 18 roku życia) Załącznika nr 2 Regulaminu, należy nadsyłać w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na adres: horyzonty@man.rzeszow.pl . W tytule maila proszę podać:  „konkurs I grupa wiekowa” lub „konkurs II grupa wiekowa”.  Zdjęcia i załączniki nadesłane na inny adres lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
11. Autor może nadesłać swoje prace każdego miesiąca trwania konkursu, jednak nagrodzony może zostać tylko jeden raz w ciągu jego trwania.
12. Na przesłanym zdjęciu nie może być podpisu, daty ani żadnego oznaczenia umożliwiającego rozpoznanie autora.
13. Organizator nie przyjmuje prac przesłanych drogą pocztową (w formie papierowej lub na płytach CD/DVD).
14. Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, że każde zgłoszone przez niego do konkursu zdjęcie jest oryginalne, jest wynikiem jego osobistej,  samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują  mu prawa autorskie do zdjęcia w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden  sposób ograniczane lub obciążone na rzecz osób trzecich oraz, że osoba przekazująca prace  konkursowe ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do  wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków na cele Konkursu.
15. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako  osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie  powstaną z tego tytułu.
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi konkursu nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przesłanych fotografii w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie poprzez wykonanie odbitek i wystawianie na wystawach pokonkursowych, zamieszczenie ich w publikacji pt. „Strażnicy Ciemnego Nieba” (druk w dowolnym nakładzie), zamieszczenie ich w fotoksiążce o projekcie Strażnicy Ciemnego Nieba, zamieszczenie w pracach badawczych, publikacjach i filmach promujących tematykę zanieczyszczenia światłem przygotowanych przez organizatora oraz udostępnienie na stronie internetowej organizatora www.horyzonty.man.rzeszow.pl  i www.facebook.com/straznicyciemnegonieba,   z zachowaniem praw autorskich.

§ 5. Komisja konkursowa
1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana trzyosobowa Komisja konkursowa oceniająca nadesłane prace.
2. Zadaniem Komisji konkursowej jest:
 • kwalifikacja do oceny nadesłanych prac;
 • ocena nadesłanych prac (związek z tematyką konkursu, walory artystyczne, jakość techniczna);
 • wybór 3 zdjęć miesiąca spośród zdjęć zgłoszonych w każdym miesiącu trwania konkursu (przez 5 miesięcy) w obu kategoriach wiekowych.

4. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie wyboru prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 6. Nagrody  w konkursie
1.Komisja konkursowa wybiera 3 najlepsze zdjęcia, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
2.Wykaz nagród rzeczowych:
•  za I miejsce - smartwatch oraz kubek termiczny ,
•  za II miejsce - słuchawki bezprzewodowe oraz kubek termiczny
•  za III miejsce – boombox bluetooth oraz kubek termiczny.

Nagrody będą przyznawane co miesiąc, w każdej grupie wiekowej.
3. O terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani drogą mailową.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Terminarz Konkursu: konkurs trwa od marca do końca lipca 2022r.
Start konkursu: 01.03.2022
Ostateczny termin nadsyłania prac:  do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie, w którym został ogłoszony konkurs.
Ogłoszenie wyników:  do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

2. Lista nagrodzonych  autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronach internetowych http://www.horyzonty.man.rzeszow.pl/scn-opis.html  oraz www.facebook.com/straznicyciemnegonieba , poświęconych projektowi.


Pytania w sprawach dotyczących konkursu można kierować do przedstawiciela Organizatora:
Anna Latusek
horyzonty@man.rzeszow.pl
Tel. 731001447 (w godz 9:00-15.00)

Informacje dodatkowe:

1. Treść regulaminu - plik .PDF

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię,
z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści