Wdrożone projekty

2007- 2008 - udział w projekcie ”Hist.Urban – zintegrowana rewitalizacja historycznych miast dla promocji policentrycznego i zrównoważonego rozwoju” , Stowarzyszenie było odpowiedzialne za wykonanie inwentaryzacji zespołu budynków starego ratusza wizualizacje 3D i bazę danych

2006 - „Nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa szansą dla polskiej przedsiębiorczości” wniosek finansowany w ramach działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach - „EKO-budownictwo ekologiczne i energooszczędne budownictwo w procesie transformacji gospodarczej”, projekt realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Partnerami projektu ze strony ukraińskiej było Stowarzyszenie Rozwoju Podola – Asocjacja Podillya Perszi oraz Lwowskie Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (LCINTE). Ze strony polskiej Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie (IEO-EC BRE) - Opracowanie dokumentu "Biznes Plan uruchomienia i funkcjonowania instalacji odpadów dla Firmy Usługowo-Handowej EKO-TOP sp. z o.o."

2005 - Opracowanie dokumentu "Biznes Plan uruchomienia i funkcjonowania instalacji odpadów” dla Firmy Usługowo-Handowej EKO-TOP

2004 - „Budowanie Konkurencyjności przez Współpracę Przygraniczną” Stowarzyszenie było partnerem w projekcie, który był finansowany z Programu Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI). Wiodącą w projekcie odgrywało Stowarzyszenie z Ukrainy Podillya Pershyi działające na rzecz rozwoju Podola, - Przygotowywanie Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kolbuszowa - Prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych w ramach projektu finansowanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związanego z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na zlecenie: o Zespołu Szkół w Malawie o Szkoły Podstawowej w Matysówce - Organizowanie szkoleń z zakresu Funduszy Strukturalnych dla samorządów oraz przedsiębiorstw na zlecenie: WSK PZL Rzeszów, Urzędu Gminy Przecław, Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu. - Prace badawcze i koncepcyjne związanych z opracowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

2003 - Przygotowanie projektów do Ministerstwa Pracy płacy i Polityki Społecznej na Gminne Centra Informacji w Kańczudze, Ropczycach, Jeżowem, Rakszawie i Krasnem – projekt w Ropczycach wygrany, - Integracyjne Centrum TelePracy @LABORA - projekt finansowany z programu Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Phare

2002 -„Wschodnioeuropejska Polityka Innowacji i Transferu Technologii oraz możliwości krajów Wyszehradzkich” (“Eastern Policy of Innovation and Technology Transfer, Capability in Visegrad Countries “)- projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki , realizowany wspólnie z Politechnikami w Rzeszowie, Koszycach, Budapeszcie i Brnie.

2001 - Rozwój gospodarczy w Euroregionie Karpackim ( Research and analysis of Community Economic Development in the Carpathian Euroregion) – projekt finansowany przez Fundację Karpacką realizowany wspólnie z Narodowym Uniwersytetem w Użgorodzie (Ukraina), Izbą Przemysłowo-Handlową w Satu Mare i Centrum Wspierania Biznesu Regionu Maramures (Rumunia), Centrum Studiów Regionalnych Regionalnych Miszkolcu Węgierskiej Akademii Nauk (Węgry), Instytutem Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Politechniki w Koszycach (Słowacja), Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.